Please enable JS

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" (www.lawfirm.bg) е препоръчано от Legal 500 на първо място в сферата на транспорта. Калоян и Мария са отличените адвокати за България.

С измененията на Закона за счетоводството от ДВ, бр. 92 от 2017 г., бе въведено облекчение за определена категория предприятия, които не са осъществявали дейност пред предходната отчетна година. Такива предприятия са например всички видове търговци (ЕТ, ООД, АД, ЕООД, ЕАД, кооперации и други); клонове на чуждестранни търговци; местни юридически лица, които не са търговци (например юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, и други); консорциуми (като търговски и граждански дружества); търговските представителства; чуждестранни юридически лица (при определени условия); и други („Предприятията“). За повече информация: http://lawfirm.bg/bg/publikatzii/102-deklaratzii-za-lipsa-na-deinost-zamenyat-publikuvaneto-na-nulevi-godishni-finansovi-otcheti

Измененията в Гражданския процесуален кодекс от 27.10.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. въведоха нови положения в процедурата по издаване на заповед за изпълнение. Отстраниха се редица несъвършенства в досегашната уредба на това производство. Новите промени благоприятстват както заявителя, така и длъжника и им предоставят нови възможности за извършване на процесуални действия.

Повече информация: http://lawfirm.bg/bg/publikatzii/98-novite-polozheniya-v-zapovednoto-proizvodstvo-sled-poslednite-izmeneniya-v-gpk

 

Данаилова, Тодоров и партньори е отличено от Chambers and Partners за пета поредна година в сферата на транспорта. 

Lawfirm.bg Bulgarian law firm

През последните седмици много клиенти се обърнаха към нас във връзка с ДДС регистрацията на неперсонифицирани дружества, в които съдружник е ДДС регистрирано лице. Неперсонифицирано дружество е и дружеството по Закона за задълженията и договори. Този тип дружества са широко използвани при обществени поръки.

От началото на 2017г. влезе в сила изменение в Закона за данъка върху добавената стойност, като ДДС регистрацията трябва да се направи в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, в което съдружник е ДДС регистрирано лице. По предходния режим, срокът за регистрация течеше от датата на регистрация в БУЛСТАТ регистъра, а не от датата за създаване на дружеството. Глобите за неспазване на визираното изискване започват от 500 лева.